Abet ve Önemi (www.abet.org)

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) mühendislik ve teknoloji yüksek öğretim programlarını akreditasyonunu yapan ve kar amacı gütmeyen A.B.D. merkezli bir örgüttür. Dünya üzerinde yüksek öğrenim programlarının öğretim süreç ve çıktıları açısından belirli normlar dahilinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen bir çok örgüt olmasına karşın ABET özellikle mühendislik programlarının denetimi söz konusu olduğunda denetim yaklaşımları ve yöntemleri açısından bu alandaki önder kuruluştur. İşletme Mühendisliği lisans programı program misyonu, program ana eğitsel hedefleri ve program girdi, süreç ve çıktıları açısından ABET kriterlerine uyum sağlayabilmek adına 2003/04 öğretim yılından başlamak üzere kapsamlı bir program revizyonuna girişmiştir. Bu bağlamda, lisans programının süreç ve çıktılarının güncel kalite yaklaşımları ve süreç mükemmelliğini yakalamak için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. İşletme mühendisliği lisans programının hedefi 2010 yılı içerisinde ABET değerlendirmesine girerek ABET eşdeğerliği almaktır. Bu hedefe ulaşmak için program paydaşları çerçevesinde sistematik değerlendirme toplantıları yürütülmekte, program konusunda değerlendirme verileri toplanarak analiz edilmekte ve geliştirme önerileri değerlendirilerek iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.Eğitim Hedefleri:

Programın eğitim hedefleri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliğine yönelik aşağıda belirtilen teknik bilgi ve becerileri program mezunlarına kazandırmaktır:

PEH1: mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi ile bu beceriyi her türlü geminin ve üzerindeki güç, sevk ve makine sistemlerinin birlikte tasarımına uygulayabilme

PEH2: yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmenin öneminin kavrama

PEH3: ulusal ve uluslararası takım çalışmalarında deneyim kazanma

PEH4: yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisini etkin olarak kazanma ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme

PEH5: mesleğini sürdürürken, başladığı seviyenin üzerindeki yükümlülük ve sorumlulukları karşılamak için lisans üstü çalışma veya araştırma yapma azim ve kararlığına sahip olmaProgram Çıktıları:

Program çıktıları öğrencilerimizin mezun olduktan hemen sonra neler yapabileceklerini göstermektedir. Program çıktıları aşağıda belirtilmiştir:

(a) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi.

(b) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

(c) Bir sistemi ya da bileşenini veya süreci, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

(d) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

(e) Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

(f) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

(g) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

(h) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

(i) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

(j) Güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma

(k) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

(l) Akışkanlar mekaniği, yapı mekaniği, malzeme ve enerji/sevk sistemleri ile ilgili temel bilgileri deniz taşıtlarının tasarımında uygulama becerisiYıllara göre kayıt olan öğrenci sayıları